Hyte-työtä hyvällä kierteellä jo kolme vuotta

HUS Perusterveydenhuollon yksikön Hyvä kierre projekti on jo kolmen vuoden ajan koonnut yhteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kiinnostuneita ammattilaisia ja asiantuntijoita. Projektin tavoitteena on ollut aikaansaada Uudenmaan alueella, kunnissa ja sairaanhoitopiirissä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ”aaltoja” ja tehdä hyvinvoinnin edistämisen näkökulmaa entistä keskeisemmäksi niiden työssä.

Käytännössä toiminta on tapahtunut verkostoyhteistyönä

Projektissa on tunnistettu viisi verkostoa: Tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistäminen, Lihavuuden ehkäisy ja hoito, Kaatumisten ehkäisy, Lasten ja nuorten hyvinvointi ja Pitkäaikaistyöttömien palvelut. Verkostot ovat moniammatillisia, ja usea jäsen on ollut mukana alusta lähtien. Iloksemme lähes joka viikko ilmoittautuu mukaan uusia, tiedon verkostoista kulkeutuessa työpaikoilla ja kollegalta toiselle. Verkostoyhteistyö on tarkoittanut hyvien käytänteiden yhteiskehittämistä ja jakamista kehittämispajoissa, seminaareissa, Hyvä kierre päivissä sekä terveyden edistämisen aamutapaamisissa. Näitä tapahtumia on kolmen vuoden aikana ollut yhteensä reilut 50 kappaletta. 

Haasteita ja mahdollisuuksia

Koronapandemia on vaikuttanut myös Hyvä kierre projektin käytänteisiin. Keväästä 2020 lähtien lähitilaisuuksia ei ole voitu järjestää. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisten ja asiantuntijoiden mahdollisuus osallistua tapahtumiin on pandemian aikana vaihdellut. Sitä on kuitenkin vahvasti mahdollistanut laajalti käyttöön otettu viestintä-, kokous- ja yhteistyöalusta Teams. Etätoteutus on tosin lyhentänyt tapaamisten kestoja ja asettanut siten haasteita yhteiselle tuottavalle kehittämistyölle, olematta kuitenkaan esteenä sille. Tästä esimerkkinä on Hyväkierre Materiaalipankista löytyvä Painon puheeksi ottamisen opas, jonka tarpeen havaitseminen, ideoiminen, suunnitteleminen ja loppuun saattaminen ei olisi onnistunut ilman laajan ammattilaisten verkoston, kokemusasiantuntijoiden, kansallisen tutkimuslaitoksen (THL) ja järjestön (Sydänliitto) innostunutta ja sitoutunutta yhteistyötä.

Koska etäfoorumeista on muodostunut päivittäisen työskentelyn keskeinen areena, on se vaatinut Hyvä kierre tiimiltä teknisen- ja fasilitointiosaamisen vahvistamista. Tämä on ollut hieno mahdollisuus oppimiseen, johon ei ilman nykyistä tilannetta olisi näin vahvasti välttämättä vielä ryhdytty.

Keskeinen osa yhteiskehittämistä ja verkostokoordinaatiota on vastavuoroinen viestintä. Tiedottamisen, yhteisen keskustelun sekä työskentelyn parantamiseksi olemme verkoston jäsenten ja asiantuntijoiden kanssa pyrkineet tunnistamaan viestinnän haasteita ja ratkaisemaan niitä samalla itse oppien. Monikanavainen verkostoviestintä saavuttaa laajalti, mutta vaatii paljon aika –ja osaamisresursseja. Yhteisenä kehittämiskohteenamme onkin ollut usean sijaan yksi Teams-tiimi, johon kaikki Hyvä kierre verkostot nyt alkuvuodesta liittyvät yhdessä tekemisen, saavutettavuuden ja avoimuuden vahvistamisen ajatuksella.

Iso kiitos verkostomaisen työskentelyn toteutumisesta kuuluu verkoston jäsenille, jotka työnsä sekä Hyvä kierre –projektin toiminnan muutoksista huolimatta ovat olleet mukana toteuttamassa verkoston ydintehtävää, eli yhdessä tekemistä, osallistumalla kohtaamisiin ja siten vahvistaneet tuntemista, luottamusta ja sitoutumista. Nämä verkostotyön keskiössä olevat elementit tunnistettiin jo projektin alkuvaiheessa merkityksellesi ja vaalimisen arvoisiksi.

Kuva: Gerd Altman/Pixabay

Mukana uudessa sotessa

Kansalaisten/potilaiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi Hyvä kierre -projekti haluaa tehdä yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden toimijoiden kanssa. Myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tukeminen on edelleen tärkeää. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on myös sitä tukevien mahdollisuuksien luomista. Siksi haluamme vahvistaa laaja-alaista, monien eri sektoreiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Kuulemme myös herkällä korvalla verkostojen jäsenten tarpeita ja toiveita, sekä tukenamme olevan HUS alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 23 jäsenisen asiantuntijaryhmän näkemyksiä. Teemme myös jatkuvaa tutkimus – ja kehitystyötä verkostomaisen yhteistyön onnistumiseksi.

Tervetuloa rohkeasti mukaan verkostoihin luomaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aaltoja ja hyvää kierrettä!

Lue ja tutustu lisää:
HUS Perusterveydenhuollon yksikkö:
Hyvä kierre -projekti www.hus.fi/hyvakierre
Instagram @hyvakierre