Kaikki yhdessä kaatumista ehkäisemään

Joka vuosi Suomessa tapahtuu lähemmäs 400 000 kaatumistapaturmaa, ja niistä seuraa 1200 kuolemantapausta ja 6000 lonkkamurtumaa. Kun väestö ikääntyy, kaatumisvammojen ja -kuolemien määrien arvioidaan lähivuosina edelleen kasvavan. Kaatumiset maksavat terveydenhuollolle yli 500 miljoonaa euroa vuodessa. On tarpeen miettiä, mitä terveydenhuolto ja koko yhteiskunta voivat tehdä kaatumisten ehkäisemiseksi.

HUS Perusterveydenhuollon yksikön Hyvä kierre-projektin kaatumisten ehkäisyn kolmas työpaja pidettiin Espoossa 4.9.2019. Aiheena oli teknologian hyödyntäminen kaatumisten ehkäisyssä sairaalassa. Konenäköä hyödynnetään mm. Espoon sairaalassa ja HUSin Neurologian osastolla Jorvissa, ja molemmista siitä on ollut konkreettista hyötyä potilaiden kaatumisen ehkäisyssä.

Hangon kunnasta saimme kuulla hyvistä käytänteistä ikäihmisten ulkoiluttamiseen liittyen. Hanko valittiin mukaan kolmivuotiseen Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan 2012. Voimaa vanhuuteen – ohjelman tavoitteena oli juurruttaa ja levittää hyviä toimintatapoja iäkkäiden terveysliikuntaan ja vanhusten hyvinvoinnin parantamiseksi. Hanko sai työnsä tueksi Ikäinstituutin toteuttaman laajan mentorointiohjelman. Yhteistyötä tekevät sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi ja kolmas sektori. Hyväksi koettu toiminta jatkuu ja uutta toimintaa kehitetään edelleen. Tutustu Hangon kunnan ikäihmisten ulkoiluttamistoiminnasta kertovaan videoon.

Espoon uudessa sairaalassa on kehitetty moniammatillista päivittäisjohtamista, tavoitteena etenkin viestinnän tehostaminen. Kaatumisten osalta käydään läpi yksilöllisesti keinot kaatumisten ehkäisyssä. Systemaattinen potilaan kaatumisriskin arviointi vaatii vielä kehittämistä. Käytännön toimenpiteenä tehokkaaksi on todettu uusien potilaiden arviointi FRAT/IKINÄ-mittarilla moniammatillisesti. Näin interventiot voidaan kohdentaa juurikin korkeassa kaatumisriskissä oleville potilaille.

Kotka osallistui  (2015–2016) kaatumisseula- hankkeeseen, jolla puututtiin kaatumisten vaaratekijöihin tarkoituksenmukaisin keinoin. Kuulimme hankkeen oppeja, joita voidaan myös Uudenmaan kunnissa laajasti hyödyntää. Kymsotessa toimintaa on hankeen jälkeen laajennettu myös muihin kuntiin.

Valtakunnallinen tapaturmapäivä on perjantaina 13.9.2019, jolloin on hyvä tilaisuus omassa kunnassa kiinnittää huomiota ikäihmisten kaatumisten ehkäisyyn. Kaatumisia voidaan ehkäistä fyysisen kunnon harjoittamisella ja tasapainoharjoittelulla. Perusterveydenhuollossa ja poliklinikoilla voidaan aktiivisesti jakaa tietoa kotitapatumien ehkäisystä ja ohjata ikäihmisiä sekä heidän omaisiaan kaatumisten ennaltaehkäisyyn.

Ikäinstituutti haastaa kaikkien Suomen kuntien valtuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, lautakuntien edustajat sekä kunnan johtoryhmän ulkoilemaan iäkkäiden kanssa Vie vanhus ulos -kampanjan aikana 10.9.-10.10.2019. Kuntapäättäjille haasteen vastaanottaminen on helppoa. Päättäjät voivat osallistua kampanjan aikana monissa kunnissa järjestettäviin ulkoilutapahtumin, joita on listattu kampanjasivuille. Ainakin Helsingissä ja Espoossa on jo ilmoitettu tapahtumia, joihin voi osallistua.

Hyvä Kierre-kaatumisten ehkäisyn työpajat jatkuvat aluetyöpajoissa marraskuussa. Tammikuussa tavataan taas isommalla porukalla. Kutsu naapurikuntasikin mukaan! HUS Perusterveydenhuollon yksikkö kutsuu Uudenmaan kuntia osallistumaan hankkeeseen 2019-2021. Ota yhteyttä jaana.kotila@hus.fi tai anniina.heikkila@hus.fi.

Jaana Kotila, HUS Yhtymähallinto, Hoitotyön johto

vs. kehittämispäällikkö

Kliininen asiantuntija

Linkkejä:

https://www.voimaavanhuuteen.fi/blog/kuntapaattajat-ulos-ikaihmisten-kanssa/

http://www.kotitapaturma.fi/ikaryhmatietoa/iakkaat/

http://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula

www.hyvakierre.fi