Specialistläkarutbildningen i omvälvning

Årsskiftet är en tidpunkt att se tillbaka på året som gått och samtidigt blicka framåt. Under det gångna året har jag haft möjligheten att vikariera professor Johan Eriksson i två etapper. I och med det har jag fått följa med de nya vindarna och utmaningarna som specialistläkarutbildningen ställs inför från mycket nära håll. Det har varit både utmanande och roligt att få arbeta med frågor som jag känner så pass starkt för. Jag har kunnat bidra med mina egna erfarenheter från min specialiseringstid samt från den handledarerfarenhet jag samlat på mig under åren. I och med dessa upplever jag mig ha en ganska bra insyn i de utmaningar som läkare under specialisering samt deras handledare har i dag. Det finns utmaningar både vad gäller arbetsbörda, tid och resurser för utbildning och handledning samt planering av verksamheten. Trots dessa utmaningar önskar jag att handledningstimmarna ger läkarna under specialisering en möjlighet att stanna upp och utvärdera sitt yrkeskunnande och sin professionella utveckling på ett målinriktat sätt samt att få konstruktiv respons av sin handledare.

Antagningen till specialistläkarutbildningen

Specialistläkarutbildningen ändras i många avseenden. Antagningsprocessen har gått från anmälningsförfarande till ansökningsförfarande: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opinto-oikeuden-hakeminen. Allmänmedicin har på nationell nivå jobbat för att påverka processen så att den lämpar sig också för vår specialitet som är unik både vad gäller antal läkare under specialisering och antal utbildningsplatser och specialistläkarutbildare i landet. För vår del önskar vi inte begränsa antalet specialiseringsplatser. Vi har ett stort behov av nya specialistläkare i allmänmedicin. Situationen på fältet är fortfarande oroväckande. Specialistläkarna utgör enbart ca ¼ av hälsocentralläkarna i vår region. Vi har haft en stigande trend i mängden ansökningar till vår specialistläkarutbildning under de senaste åren och hoppas att allmänmedicin lockar även i fortsättningen. Vi hoppas att ministeriets utredning ger oss möjligheten att anta tillräckligt många intresserade även i framtiden. Mängden specialistläkare är dock inte det enda viktiga. Det är framförallt kvaliteten som räknas. Vi önskar kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet och fortsätter arbetet med att evaluera våra utbildningshälsocentraler och erbjuda handledarna pedagogisk utbildning.

Specialistläkartentamen

En annan del av specialistläkarutbildningsreformen är att utbildningen skall bli kompetensbaserad. Detta år fortsätter vi det förberedande arbetet för detta och utvecklar egna verktyg för utvärderingen. För tillfället sker dock utvärderingen ännu med hjälp av tentamen, men den genomgår också förnyelser. I mars detta år förnyas specialistläkartentamen till elektronisk och tentamenstiden förkortas samtidigt till hälften av vad den varit. Allmänmedicin piloterar den elektroniska tentamen i mars, vilket medför att det detta år finns fyra möjliga tidpunkter för tentamen. Passa på och utnyttja tillfället! Närmare information: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/erikoislaakari-ja-erikoishammaslaakarikoulutus.

Sote-reformen

Under våren torde det klarna om de nuvarande planerna för Sote-reformen kommer att genomföras eller om vi får vänta på nästa regerings vidare bearbetning av reformen. Hur primärhälsovården i framtiden ser ut är ett frågetecken och det skapar en viss oro bland allmänläkare. Personligen ämnar jag jobba för att utbildningsfrågorna beaktas i Sote-reformen så att det finns strukturer och resurser för specialistläkarutbildningen också efter reformen. Som hälsocentralläkare önskar jag att reformen möjliggör en mångsidig arbetsbild även i framtiden, med tonvikt på kontinuitet i patient-läkarförhållandena. Jag önskar också att arbetsbördan vore sådan att allmänläkarna trivs med sitt arbete och känner att kravnivån är rimlig.

Planer för år 2019

Med det nya året kommer alltså nya utmaningar. Jag fortsätter att jobba med dessa frågor eftersom jag fungerar som professorsvikarie hela år 2019. Jag är ivrig över de möjligheter och utmaningar arbetsuppgiften erbjuder. Personligen önskar jag arbeta för att utbildningens kvalitet håller en god nivå, att alla läkare under specialisering får regelbunden handledning och särskilt en tillräcklig individuell handledning för att möjliggöra en individuellt anpassad specialiseringsutbildning.