Tulisitko verkostoon?

Työskentelen HUSin Hyvä kierre -projektissa, joka on vuoden ajan koonnut yhteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kiinnostuneita SOTE-ammattilaisia. Tänä aikana projektin neljässä teemassa on tunnistettu verkostoja, joiden yhteisenä nimittäjänä on ollut vaikuttavien toimintamallien käyttöönotto. Tupakasta vieroituksen parissa työskentelevät hoitajat verkostoituivat ensimmäisen kerran keväällä pidetyssä koulutuspäivässä. Vieroitustyön käytänteitä on kehitetty moniammatillisesti myös innostavissa kehittämistyöpajoissa. Lihavuuden hoidon parissa työskentelevät ammattilaiset ovat verkostoituneet säännöllisissä tapaamisissa yhä vahvemmin, ja verkoston toimintasuunnitelma on tekeillä. Kaatumisen ehkäisyn verkosto on niin ikään kokoontunut työpajoihin jakamaan omia käytänteitä ja oppimaan toinen toisiltaan. Verkosto pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin tukemiseksi on juuri perustettu.

Kuva: Gerd Altman/Pixabay

Verkostotoiminta on lähtenyt siis mukavasti liikkeelle, mutta samalla olemme miettineet, mitä asioita huomioimalla mahdollistetaan ja tuetaan verkostojen toimintaa? Verkostoasiantuntija Timo Järvensivun (2019) syksyllä julkaisema kirja antaa eväitä verkostojen, verkostotyön ja verkostojen johtamisen lähempään tarkasteluun. Hän on kiteyttänyt verkostotyön ytimeksi tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen.

”Ketä nämä muut ovat? En tunne juuri ketään! Nuo toiset tuntevat varmaan kaikki toisensa…?

Paitsi ihmisiä, jotka tuntevat kaikki, verkostotapaamisissa voi olla mukana henkilöitä, jotka eivät tunne ketään. Järvensivu toteaa kirjassaan, että ei pidä koskaan olettaa kaikkien tuntevan toisensa yhtä hyvin. Siksi tutustumiselle kannattaa antaa kunnolla sijaa joka kerta, kun verkosto kokoontuu. Yhteistyötä mahdollistaa, kun tietää mitä toiset edustavat, mitä heillä on annettavanaan oppimiselle ja mitä sellaista voin tarjota, mitä muilta puuttuu. Hyvä kierre -työpajoissa osallistujien ja projektien esittelyt sekä vapaa keskustelu ovat mahdollistaneet tarkempaa tutustumista.

”On parempi, että en paljasta omaa ideaani – joku voi napata sen… ”

Epäluottamuksella ei rakenneta yhteistyötä kovin hyvin. Verkostoasiantuntija Järvensivu nimeääkin luottamuksen yhdeksi keskeisimmäksi käsitteeksi verkostotyössä. Kun on luottamusta, uskaltaudutaan tekemään yhteistyötä jakamalla omaa osaamista ja voimavaroja. Miten sitten voi luottaa, jos epäluulo on vallitseva tunne? Järvensivu suosittelee luottamaan ihmisten hyväntahtoisuuteen ja siten mahdollistamaan ”luottamus rakentaa luottamusta” -kierteen synnyttämisen. Hyvä kierre -työpajoissa luottamus on näkynyt esimerkiksi ammattilaisten omien toimintamallien jakamisena sekä asiantuntija-avun pyyntöinä ja niihin vastaamisena.

”Ihan vaan seurailen mitä täällä tapahtuu – mitään tehtäviä en lupaa ottaa…”.

Sitoutumattomuus ei synnytä toimintaa. Lupaukset toimia ja lupauksista kiinni pitäminen ovat sitoutumista konkretiassa. Järvensivu kuvaa motivaation lupausten tekemiseen rakentuvan vapaudesta toimia ja tehdä päätöksiä, mahdollisuudesta käyttää omia kykyjään, yhteisöllisyyden kokemuksesta ja tekemisen merkityksellisyydestä paitsi itselle niin myös muille. Hyvä kierre -verkostoissa on mukana ammattilaisia ja asiantuntijoita, joiden osaamisen ja taitojen hyödyntäminen heille merkityksellisesti on arvokasta kaikille. Näitä resursseja pyritään tunnistamaan. Toimintaa luotsataan niin, että jokaisella on mahdollisuus mielekkäästi sitoutua verkoston toimintaan.

Hyvä kierre -projekti tukee asiantuntijoiden verkostomaista yhteistyötä edistämällä tietoisesti keskinäistä tuntemista, luottamusta ja sitoutumista. Kun SOTE-rakenteet ovat pitkään olleet epävarmuuden tilassa, verkostoista saamme voimaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvä kierre mahdollistaa verkostojen toimintaa. Alustoina tähän toimivat Hyvä kierre -työpajat ja tapahtumat sekä MS Teams ohjelma.

Minä olen jo Hyvä kierre verkostossa, tulisitko sinäkin? Ota yhteys Hyvä kierre -projektin kotisivulla (www.hyvakierre.fi) mainittuihin korivastaaviin niin verkostoidutaan!

Lähde: Järvensivu Timo. 2019. Verkostojen johtaminen – Opi ja etene yhdessä.