Omaiset mukaan ehkäisemään kaatumistapaturmia

Suurin osa kaatumistapaturmista tapahtuu iäkkäiden kodeissa. Kaatumiset heikentävät iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja hyvinvointia. Omainen, ja erityisesti omaishoitaja, tunnistaa iäkkään henkilön terveyden ja toimintakyvyn muutokset hyvin. Omaiset kannattaakin ottaa yhteistyökumppaneina mukaan ehkäisemään kaatumistapaturmia. Omaiset ja läheiset turvallisuuden edistäjinä on huomioitu myös Turvallisesti kaiken ikää -ohjelman 2021-2030 toimenpiteissä (STM 2020).

Kaatumispelko puheeksi

Omaista voisi kehottaa kertomaan mahdollisista kaatumisista, vaikka terveydenhuollon käynnin syynä olisikin jokin muu asia kuin kaatumistapaturma. Omainen saattaa olla siinä uskossa, että kaatuilu kuuluu normaaliin ikääntymiseen. Omaista olisi hyvä rohkaista kertomaan myös kaatumispelosta, sillä kaatumispelko johtaa usein noidankehään, jossa liikkumista vähennetään ja tätä kautta lisätään kaatumisvaaraa.

Tietoa vaaratekijöistä ja ohjausta kaatumisten ehkäisyyn

Omainen tarvitsee tietoa kaatumisen vaaratekijöistä. Yksilölliset vaaratekijät, kuten heikentynyt toimintakyky, lääkitys, sairaudet, heikko näkö tai riittämätön energiansaanti, voivat johtaa kaatumisiin. Iäkkäiden henkilöiden kohdalla on hyvä myös muistaa, että kaatumistapaturma voi olla seurausta alkoholinkäytöstä. Iäkkäiden henkilöiden ja heidän omaistensa voi olla vaikeaa ottaa asiaa puheeksi. Omaisen kuormitusta saattaisi helpottaa, kun vaietusta asiasta puhutaan asiallisesti.

Tutkimuksista tiedetään, että omaiset eivät tiedä tehokkaista keinoista ehkäistä kaatumisia. Huolissaan olevat omaiset saattavat rajoittaa läheisensä liikkumista, vaikka liikunta on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia. Omaiset voisi ottaa mukaan ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin tai ohjata heitä osallistumaan järjestöjen iäkkäille henkilöille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, joissa kaatumisten ehkäisy on esillä. Omaisia kannattaa neuvoa olemaan erityisen varuillaan siirtymätilanteissa, esimerkiksi läheisen siirtyessä sairaalasta takaisin kotiin, sillä siirtymävaiheiseen liittyy suurentunut kaatumisvaara.

Liikkuminen vahvistaa mielen hyvinvointia

Omaishoito on usein haastavaa ja kuormittaa omaisia. Iäkkäät omaiset saattavat itsekin kaatuilla. He voivat tarvita kannustusta myös omasta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimiseen. Esimerkiksi syksyisessä luonnossa liikkuminen voisi lisätä jaksamista ja vahvistaa myös mielen hyvinvointia.

Riitta Koivula
Kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lue lisää:

Kaatumisten ehkäisy – omaishoitajat. Tiedä & toimi. THL. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020111390110

Turvallisesti kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021-2030 sekä selvitys kustannuksista. STM 2020:33. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8343-4